Kania Wałcz Sp. z o.o. Sp. k.

Nasza firma dziala na rynku od 1991 roku!

 

Świadczymy kompleksową usluge, na którą sklada się:

 

 • sprzedaż nowych ciagników rolniczych, leśnych i komunalnych

 • sprzedaż nowych maszyn rolniczych, leśnych i komunalnych

 • pozyskiwanie finansowania (dotacje, leasing, kredyty)

 • naprawy, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

 • profesjonalne doradztwo technologiczne

 • sprzedaż cześci zamiennych i akcesorii
   

Zapraszamy do współpracy!!!

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW KANIA WAŁCZ SP. Z O.O. SP. K. W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE
PRZEPISÓW RODO
Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Kania Wałcz Sp. z o.o. Sp. k. zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:
 

 1. Kania Wałcz Sp. z o.o. Sp. k. - siedziba: 78-600 Wałcz, ul. Kołobrzeska 39 jest Administratorem Państwa danych osobowych, w których posiadanie weszła wskutek wykonywania zawieranych z Państwem umów i ich obsługą, wystawianiem faktur, utrzymywaniem korespondencji oraz merytoryczną obsługą przesyłanych do nas zamówień, wniosków, próśb i reklamacji.
 2. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez Kania Wałcz Sp. z o.o. Sp. k. dotyczących Państwa danych oparte są na niezbędności wykonania umów zawieranych przez Państwa z naszą Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz na przepisach prawa cywilnego i gospodarczego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) mającego zastosowanie w związku z dokumentowaniem i aspektami finansowo-podatkowymi umowy. W wymagających tego przypadkach nasza Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.

Kania Wałcz Sp. z o.o. Sp. k. deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzała będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:

 • marketing usług własnych Kania Wałcz Sp. z o.o. Sp. k. oraz promowanie działalności naszej Spółki i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
 • monitoring wizyjny prowadzony w obiektach należących do Kania Wałcz Sp. z o.o. Sp. k.,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
 1. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Kania Wałcz Sp. z o.o. Sp. k., w tym profilowaniu.
 2. Osobom, których dane przetwarzamy przysługują prawa:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Administrator Danych przechowywał będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Kania Wałcz Sp. z o.o. Sp. k.
 2. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podwykonawcom związanym z Kania Wałcz Sp. z o.o. Sp. k. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. firmy informatyczne, biuro rachunkowe, kancelarie radców prawnych, partnerzy handlowi i serwisowi, podmioty świadczące usługi w zakresie windykacji należności, agencje ochrony osób i mienia.
 3. Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. W sprawach dotyczących spraw związanych z przetwarzaniem przez naszą Spółkę Państwa danych osobowych prosimy o skontaktowanie się:
 • telefonicznie (67) 250 07 31
 • drogą elektroniczną na adres biuro@kania.agro.pl
 • osobiście w siedzibie naszej Spółki - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

 
Wspólnicy Kania Wałcz Sp. z o.o. Sp. k.